Ekite pekite
Wyliczanki i rymowanki

Ekite pekite
Cukite me.
Abel fabel
Domina ra
Echo pecho,
Kostka gra!