En ten tino
Wyliczanki i rymowanki

En ten tino
Sara raka tino
Saka raka i tabaka en ten to
Renibusa renibusa en ten to.